Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ‘Diëtistenpraktijk Twente’

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 

2. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

2.1.1. Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;

2.1.2. Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘Diëtistenpraktijk Twente’ diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie ‘Diëtistenpraktijk Twente’ een overeenkomst aan gaat;

2.1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ‘Diëtistenpraktijk Twente’ en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op;

2.1.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt verricht;

2.1.5. Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

2.1.6. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;

2.1.7. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd:

diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, arts en praktijkadres.

 

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen ‘Diëtistenpraktijk Twente’ en opdrachtgever/cliënt.

3.1.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

3.1.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

4. De overeenkomst

4.1.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen ‘Diëtistenpraktijk Twente’ en de opdrachtgever.

4.1.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

 

5. Non-acceptatie

‘Diëtistenpraktijk Twente’ heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van ‘Diëtistenpraktijk Twente’ niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

 

6. Privacy

6.1.1. ‘Diëtistenpraktijk Twente’ respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt ‘Diëtistenpraktijk Twente’ geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

6.1.2. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

 

7. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon te worden gedaan.

 

8. Tariefstelling

8.1.1. ‘Diëtistenpraktijk Twente’ hanteert vrije tarieven. Deze tarieven zijn contractueel vast gelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar. Voor niet gecontracteerde zorg gelden andere tarieven (€15,00 per kwartier). Deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van ‘Diëtistenpraktijk Twente’, te vinden op www.dietistenpraktijktwente.nl..Dieetadvisering is niet standaard opgenomen in de basisverzekering. In sommige gevallen zijn (extra) uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Bij vragen of onduidelijkheden betreft de vergoeding raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

8.1.2. Het tarief is exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

 

9. Declaraties

In vervolg op het bepaalde in artikel 8, zal ‘Diëtistenpraktijk Twente’ in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum. Het rekening nummer van ‘Diëtistenpraktijk Twente’ is 62.60.52.769 t.n.v. ‘Diëtistenpraktijk Twente’.

 

10. Betaling

10.1.1. Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

10.1.2. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

11. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan ‘Diëtistenpraktijk Twente’ verschuldigd is, de boeken en de administratie van ‘Diëtistenpraktijk Twente’ bepalend.

 

12. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

13. Opzegging

‘Diëtistenpraktijk Twente’ kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/ dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.1.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank

 

15. Klachten

15.1.1. Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van Diëtistenpraktijk Twente’ dient u deze eerst te bespreken met de diëtist.

15.1.2. Wanneer u de diëtist niet persoonlijk durft te benaderen betreffende de klacht of wanneer u en de diëtist er niet samen uit komen dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

15.1.3. Hebt u een ernstige klacht over de diëtist dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.

 

De diëtist van ‘Diëtistenpraktijk Twente’ is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.